ПроизводиПроизводство на:
- Индустриски топловодни и парни котли на цврсто и течно гориво
- Процесна опрема за котларници и за други технолошки процеси
- Котли за домаќинство
- Хоризонтални еднооплаштени и дуплооплаштени резервоари со волумен до 100m³
- Вертикални резервоари со волумен до 2000m³
- Овални резервоари со волумен до 3m³
- Силоси за складирање на разни флуиди или прашкасти материи
- Садови за складирање на медиуми со поголеми притисоци
- Индустриски сушари, циклони, челични оџаци, челични конструкции и сл.

- Данца

ТЕХНОБЕН НОВА ДОО
Александар Македонски 104
7500 Прилеп, МК

+389 48 428 326
+389 48 428 326

[email protected]
www.tehnoben.mk